Praktijk de Waterlely

Op alle behandelingen bij Praktijk de Waterlely zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze vindt u hieronder. Wanneer u uw behandeling start ga ik ervan uit dat u bekend bent met de algemene voorwaarden en hiermee instemt. Leest u onderstaande informatie daarom goed door.

 

Artikel 1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de natuurgeneeskundige therapieën, begeleiding en consulten van Praktijk de Waterlely die onder meer via de site www.praktijkdewaterlely.nl worden aangeboden.

Artikel 2. Behandelaars, therapeuten

Onder therapeut wordt verstaan een aan de Praktijk de Waterlely verbonden therapeut die aangesloten is bij de beroepsvereniging MBOG “Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde” welke is te vinden onder nummer: 996 TL

Artikel 3. Cliënten

Onder cliënt wordt verstaan de persoon die de natuurgeneeskundige therapie ondergaat. De cliënt is en blijft zelf verantwoordelijk voor haar/zijn medische toestand.

Artikel 4. De natuurgeneeskundige behandeling

Bij een natuurgeneeskundige behandeling worden persoonlijke afspraken gemaakt, waarbij het tijdstip en de duur per behandeling en/of een reeks behandelingen worden afgesproken.

Artikel 5.  Verschuldigd consulttarief en betaling

·       Consulten die plaats vinden in de praktijk dienen per pin/contact of per factuur te worden voldaan.

·       Het verschuldigd bedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum overgemaakt te zijn op IBAN NL 93 KNAB 0724 7795 15 t.n.v. Praktijk de Waterlely, te Lienden.

Artikel 6. Tarieven

De tarieven van Praktijk de Waterlely kunt u op de website www.praktijkdewaterlely.nl vinden, en zijn u derhalve tevoren bekend.

Betwisting van de hoogte van deze tarieven na aanvang van een consult is hierdoor uitgesloten. Alle tarieven, kosten en bedragen zijn inclusief de wettelijke 21% BTW. Een wijziging van het landelijke Btw-tarief wordt geacht direct vanaf het moment van (verplichte) wijziging te gelden.

Artikel 7. Betaling

Wanneer de verschuldigde bedragen niet (tijdig) voldaan worden, zal een herinnering worden gestuurd. Wanneer na de 2e en laatste herinnering (aanmaning) het bedrag niet tijdig of volledig voldaan wordt, zal de vordering uit handen geven worden aan een incassobureau. De hieruit voorvloeiende kosten zijn voor rekening van de cliënt, één en ander in overeenstemming met de wet- en regelgeving die hieromtrent op 1 Juli 2012 is vastgesteld.

Artikel 8. Vergoeding door zorgverzekeraar

Cliënten kunnen de factuur indienen bij hun zorgverzekeraar teneinde vergoeding aan te vragen. Indien de cliënt in aanmerking wil komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar dient hij of zij zelf in de polisvoorwaarden van zijn/haar verzekeraar na te kijken of (een deel van) de behandeling vergoedt wordt. Praktijk de Waterlely heeft hier geen enkele invloed op en kan derhalve geen garantie geven dat (een deel van) de behandeling vergoed wordt.

Artikel 9. Plaats en tijdstip van de behandeling, consult, therapie

Consulten vinden zo veel mogelijk plaats binnen de tijden die aangegeven staan op de website www.praktijkdewaterlely.nl en in de praktijk. Datzelfde geldt voor de daar aangegeven telefonische beschikbaarheid. De aangegeven openingstijden zijn dus leidend.

Artikel 10. Annulering dor de cliënt

Voor alle consulten worden persoonlijke afspraken gemaakt, waarbij het tijdstip en de duur per behandeling of reeks behandelingen worden afgesproken. Voor het niet verschijnen van deze behandeling zonder afmelding zijn de gehele overeengekomen kosten verschuldigd. Bij afzegging binnen 48 uur voor het aanvangsuur van de behandeling, therapie of het consult, zijn 50% van de overeengekomen kosten verschuldigd. Bij afzegging langer dan 48 uur voor het aanvangsuur van de behandeling zijn geen kosten verschuldigd.

Artikel 11. Annulering door Praktijk de Waterlely

Praktijk de Waterlely behoudt zich het recht voor een consult te annuleren bij overmacht, als bijvoorbeeld ziekte van de therapeut en indien deze niet vervangen kan worden. Praktijk de Waterlely zal zich inspannen om de behandeling alsnog te ondergaan op een ander tijdstip.

Artikel 12. Vertrouwelijkheid

De therapeut zal de door de cliënt verstrekte informatie altijd vertrouwelijk behandelen, uiteraard ook na afloop van de behandelingen. De voorschriften van de beroepsorganisaties en de regels van het College Bescherming Persoonsgegevens, worden hierin gevolgd.

Artikel 13. Klachten

Door het lidmaatschap van de MBOG is Praktijk de Waterlely gebonden aan de gedragscode voor natuurgeneeskundige orthomoleculair therapeuten. Indien de cliënt een klacht heeft t.a.v. de behandeling of consult, kan hij/zij dit uiteraard met Praktijk de Waterlely bespreken.

Indien dit voor de cliënt niet afdoende is geweest, kan de cliënt contact opnemen met de beroepsvereniging van de MBOG, een klachtenfunctionaris kan worden ingeschakeld. U kunt voor het in gang zetten van deze procedure een mail sturen naar: secretariaat@mbog.nl.
Mocht het niet mogelijk zijn om het geschil met de therapeut en met de hulp van de klachtenfunctionaris op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris u verwijzen naar de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijze (KAB). Waarover u meer informatie kunt vinden op: https://www.kab-klachten.nl/uwklacht.asp    

 

 

Artikel 14. Toepasselijk recht

Op alle overeengekomen en uitgevoerde consulten, op de afhandeling van eventuele rechten, samengevat, op de gehele (overeengekomen onderdelen van de) dienstverlening van Praktijk de Waterlely is het Nederlands Recht van toepassing. De bevoegde rechter is de Rechtbank Utrecht.